Expedite na sympozjum “Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy”

12 lipca 2016 r. w Gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  odbyło się sympozjum pt. Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Zostało ono zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Jednym z zaproszonych prelegentów był Dyrektor Finansowy Expedite Consulting Group.

Na sympozjum zostały poruszone takie tematy, jak: rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy, procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, rola i doświadczenia sektora pośrednictwa pracy, zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, największe problemy w relacjach polski pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania najczęściej spotykanym formom patologii w zakresie

Wśród zaproszonych gości udział wzięli: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Stanisław Szwed, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Jakub Skiba, a także I sekretarz, Kierownik Działu Konsularnego Ambasady Ukrainy Pani Svitlana Krysa, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MRPiPS Pani Magdalena Sweklej, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Izabela Szewczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy Pan Lech Antkowiak oraz Główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy Pan Jarosław Cichoń.

Na sympozjum Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza gościła przedstawicieli pracodawców, pracowników, związków zawodowych, agencji zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych.

Tematyka wydarzenia od początku cieszyła się dużym powodzeniem wśród zainteresowanych stron. Wydarzenie przyciągnęło również uwagę mediów wśród, których udział wzięli: Rzeczpospolita, Polskie Radio, IAR Polskiego Radia.

Podczas wydarzenia omówiliśmy procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu Ukraińców w Polsce, pokazując swoje wieloletnie doświadczenie w tej tematyce.

Najbardziej aktualnym tematem jest nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przedstawienie jej jak najszerszemu gronu zainteresowanych stron: urzędom, pracodawcom, agencjom pośrednictwa pracy, reprezentantom pracowników oraz organizacjom pozarządowym, jest istotnym elementem w procesie konsultacji projektów, uregulowań, dotyczących dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców z Ukrainy oraz innych państw trzecich.

Comments are closed.