Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY EXPEDITE

1.Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Expedite Consulting Sp. z o.o. ma zastosowanie do danych otrzymanych poprzez formularze elektroniczne, w ramach umów z klientami.

2. Administratorem danych jest Expedite Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ulicy Wiertniczej 165, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617682, NIP: 9512413431, REGON: 3644361490, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20 000, 00 PLN, reprezentowana przez: Pana Bartosza Pawła Nafalskiego – Pełnomocnika.

3. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Expedite Consulting Sp. z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: adres mailowy: expediteconsulting.info@rodo.pl

4. Cele przetwarzania danych:

CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy spółką Expedite Consulting Sp. z o.o.  a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy spółką z grupy Expedite, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

CEL : realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora.

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

CEL : kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane wprowadzone na dowolnym formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi spółki Expedite Consulting Sp. z o.o. mogą być przetwarzane do celu kontaktów biznesowych.

Na tej podstawie przedstawiciele spółki mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki Expedite Consulting Sp. z o.o., zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez spółki z grupy Expedite lub innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności spółki  grupy Expedite oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności grupy Expedite.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółek Expedite mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w niniejszym dokumencie.

5. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Expedite Consulting Sp. z o.o. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.