Ubezpieczenie RODO

Ubezpiecz się od ryzyk cybernetycznych!

Ubezpieczenie pozwala przenieść niekorzystne skutki incydentu cybernetycznego na ubezpieczyciela w tym finansowe, oraz ograniczyć dotkliwe  i daleko sięgające następstwa naruszenia bezpieczeństwa danych! Zabezpiecz również działania Inspektora Ochrony Danych IOD – wykup ubezpieczenie OC dla IOD!

UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH:

 • Zabezpieczenie danych elektronicznych od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników
 • Zabezpieczenie kosztów dodatkowych jak kary i okupy oraz zakup nowego oprogramowania, także koszty wynajęcia kancelarii prawnej, która pomoże choćby po wycieku danych lub w prowadzeniu sprawy sądowej
 • Zabezpieczenie utraty zysku obejmuje szkody poniesione w okresie odszkodowawczym polegające na utracie zysku lub zwiększonych kosztach działalności oraz minimalizacja szkód wizerunkowych, które mogą się pojawić po ataku komputerowym
 • Odpowiedzialność za roszczenia poszkodowanych osób trzecich, dotyczące odtworzenia danych, systemów komputerowych oraz zapłata za utracone korzyści wynikłe z przestojów wywołanych atakami komputerowymi
 • Odpowiedzialność za roszczenia poszkodowanych osób trzecich w postaci wszelkich strat i zadośćuczynień za wyciek danych osobowych lub naruszenia poufnych danych biznesowych
 • Ubezpieczenie obejmuje również roszczenia regresowe za kary i postępowania administracyjne osób trzecich przed GIODO /PUODO,
  a także odpowiedzialność za zniesławienie czy naruszenie praw autorskich wynikających z treści umieszczanych w sieci

Zabezpiecz również działania Inspektora Ochrony Danych IOD – wykup ubezpieczenie OC dla IOD!

UBEZPIECZENIE OC DLA INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH IDO

 • Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia, w tym:
  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa
  • wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia
  • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną)
 • Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP
  • odpowiedzialność cywilną za podwykonawców
  • odpowiedzialność cywilną przechowawcy
  • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie.